eHive - úľové váhy

Doprava

Doprava

Cena dopravy SR:

Platba vopred Dobierka
Zásielkovňa.sk 1,80 € 3,30 €
Kuriér - best delivery solution 5,00 € 6,00 €

Cena dopravy ČR:

Platba vopred Dobierka
Zásilkovna.cz 80 CZK 120 CZK
Kuriér - best delivery solution 140 CZK 170 CZK

Platba

Platba

Zákazník má možnosť platby vopred na účet oproti predfaktúre alebo dobierkou.

Osobný odber možný po dohode - Podbiel a Brno.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sú v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi SR a upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.ehive.sk vo veciach neupravených zákonom. Vzťahy medzi právnickými osobami sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka ( zák. č 513/1991 Zb. )
1.2 Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
1.3 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovana systémom obchodu a následné zaslaná kurierskou alebo poštovou službou na dodaciu adresu kupujúceho.
1.4 Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy
2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán.
2.3 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
2.4 Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.
2.5 Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 150 EUR, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.
2.6 Predávajúci môže pri cene objednávky vyššej ako 150 EUR požadovať od kupujúceho platbu vopred – uhradenie zálohovej faktúry prevodným príkazom podľa platobných inštrukcií uvedených na zálohovej faktúre, resp. priamym vkladom na účet predávajúceho ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú príhodným spôsobom inak.
2.7 Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania (po 24 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku vybavovať). Kupujúci môže objednávku stornovať e-mailom na adrese info@ehive.sk, resp. telefonicky na čísle +421 948 041 824.
2.8 Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky a/alebo e-mailom. V prípade prevodu na bankový učet platba bude vrátená.
2.9 V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.
2.10 K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy, kupujúci musí zaslať produkt do nášho servisného oddelenia a to podľa inštrukcii uvedených v sekcií reklamácie. Tovar zaslaný na dobierku nebude akceptovaný a bude vrátený odosielateľovi. Zakúpený tovar, ktorý musí byť v pôvodnom obale, kompletný a nepoškodený s dokladom o kúpe , záručným listom a návodom na použitie. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale.
2.11 V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, používaný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu odpovedajúci čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.
2.12 Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 kalendárných dní ( zákon č. 102/2014 Z. z..) prijať odstúpenie od zmlúvy, alebo prijať nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.
2.13 Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu alebo preddavok v zákonnej lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet.
2.14 Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, podľa inštrukcií v sekcii reklamácie. Produkt je potrebné zaslať do nášho servisného oddelenia podľa inštrukcii uvedených v sekcií reklamácie. Tovar zaslaný na dobierku nebude akceptovaný a bude vrátený odosielateľovi. Telefonicky a/alebo zaslaním krátkej textovej správy (SMS) právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti povinný overiť si prijatie žiadosti.
2.15 Pre uplatnenie práva odstúpenia od zmlúvy môže spotrebiteľ použiť formulár - odstúpenie od zmlúvy v sekcii reklamácie.
3. Dodacie podmienky a termíny
3.1 Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kurérska služba a iné doručovacie spôsoby), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u predávajúceho, kde si ho kupujúci preberie do 7 dní.
3.2 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
3.3 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
3.4 Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (t.j. spravidla najneskôr do 14 pracovných dní) po potvrdenia elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, po osobitnom dohodnutí obidvoch strán. Nedodanie tovaru do určeného termínu oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
3.5 Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
3.6 Doprava je zabezpečená prostredníctvom rozvozu ( len pre dané lokality uvedené v sekcií "doprava" ), kuriérskej spoločnosti Zasielkovňa.sk a jej partnermi.
3.7 Predávajúci nie je povinný vrátiť zálohu poskytnutú na nákup tovaru, pokiaľ je objednaný tovar už na sklade, alebo v expedícii z nášho skladu.
3.8 Cena dopravy.
4. Kúpna cena a možnosti platby
4.1 Spoločnosť nie je plátcom DPH. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané v plnej výške. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
4.2 Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, od kuriéra, na výdajnom mieste ) prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre, alebo pri zaslaní objednávky.
4.3 Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny v prospech účtu predávajúceho.
4.4 Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred (nastavením systému obchodu), predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. 2 ods. 7 týchto podmienok.
4.5 V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred predávajúcemu, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.
4.6 Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny:
• dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra, resp. výdajných miest
• prevodom na bankový účet
5. Záruka, reklamácie, doklady
5.1 Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru, ktorá slúži zároveň ako záručný a dodací list. ( faktúra, dobropis , zálohova faktúra ). Duplikáty faktúr nevystavujeme. Zákazník ma možnosť pri reklamácií možnosť riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Odkaz: http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/391-2015-z-z.p-36402.pdf
5.2 Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku, ktorá je 24 mesiacov pre fyzické osoby. V prípade že je doklad vystavený na firmu resp. na IČO záruka je v zmysle obchodného zákonnika 12 mesiacov. Lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pokiaľ sa jedná o viacero zostavených komponentov, ktoré neboli zostavené našou spoločnosťou, zakaznik je povinný zaslať len vadný komponent, dodaný našou spoločnosťou.
5.3 Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži.
5.4 Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
5.5 Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne predávajúcim, alebo výrobcom tovaru zmocnená alebo zmocnena osoba, ktorá daný tovar servisuje. V prípade nedodania kompletného príslušenstva k tovaru, nie je možné zahájiť reklamačné konanie.
5.6 Kupujúci v prípade reklamácie zabezpečuje dopravu ku kupujúcemu na vlastné náklady. Tovar zaslaný na dobierku nebude akceptovaný a bude vrátený odosielateľovi.
5.7 Vybavené reklamácie budú kupujúcemu zasielané prepravnou službou alebo budú uschované.
5.8 Pri prebratí tovaru od kuriérskej spoločnosti alebo z osobného odberu je kupujúci povinný v prípade, že mu bola doručená poškodená zásielka, oznámiť tuto skutočnosť a to najneskôr do 24 hodín od prevzatia predmetnej zásielky.
6. Záverečné ustanovenia
6.1 Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1. 2019.
6.2 Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.
6.3 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný uviesť predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu dodania, PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, fakturačnú adresu, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
6.4 Objednávku tovaru je možné uskutočniť bez registrácie, pričom zadané údaje budú uchované iba jednorázovo pre uskutočnenie konkrétnej objednávky tovaru. Zadané údaje môže kupujúci skontrolovať v doručenej potvrdzujúcej mailovej správe. Zmenu alebo korekciu údajov v objednávke alebo registrácií je možné vykonať telefonicky alebo mailom.
6.5 Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v doplnení a znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Obchodných podmienok. Súhlas kupujúci udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na poštovú adresu predávajúceho uvedenú v čl. 1.1. Obchodných podmienok . Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.
6.6 Prevádzkovateľ internetových stránok www.ehive.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe všeobecných obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté ďalšej tretej strane.

Reklamácia

Reklamácia

Reklamácia sa riadi podmienkami v uvedenými v obchodných podmienkach.

Pre zahájenie reklamácia je potrebné Vyplniť reklamačný formulár

V reklamačnom formulári je potrebné vyplniť:

Číslo objednávky

Popisu chyby

Vyplnený a podpísaný formulár zašlite elektronicky na email uvedený v kontaktoch.

Pracovník spoločnosti Vás bude kontaktovať a informovať o ďalšom postupe.

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy sa riadi podmienkami v uvedenými v obchodných podmienkach.

Pre zahájenie odstúpenia od zmluvy je potrebné Vyplniť reklamačný formulár

V reklamačnom formulári je potrebné vyplniť:

Číslo objednávky

Do popisu chyby uviesť informáciu, že si želáte odstúpiť od zmlúvy

Vyplnený a podpísaný formulár zašlite elektronicky na email uvedený v kontaktoch.

Pracovník spoločnosti Vás bude kontaktovať a informovať o ďalšom postupe.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je PACUTECH s.r.o. so sídlom Podbiel 387, 027 42 Podbiel, Slovenská republika (ďalej len: "správca").

2. Kontaktné údaje správcu sú: o adresa: Podbiel 387, 027 42 Podbiel o email: pacutech@pacutech.sk o telefón: +421 948 041 824

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: o plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

2. Účelom spracovania osobných údajov je: o vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

3. Zo strany správcu neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje: o po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). o po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby: o podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy o zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu o zaisťujúce marketingové služby

2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte: o právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, o právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. o právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. o právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a o právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. o právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2019.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho PACUTECH s.r.o. (ďalej aj len „predávajúci“) so žiadosťou o nápravu, pokiaľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu s náležitosťami podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov“).

Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

Spotrebiteľ môže v prípade zmluvy uzavretej on-line využiť na alternatívne riešenie svojho sporu platformu riešenia sporov on-line. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti v jazyku, ktorý si zvolí. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky, bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v Slovenskej republike (vnútroštátny spor) alebo inom členskom štáte EÚ (cezhraničný spor). Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.

V prípade potreby kontaktujte predávajúceho na adrese PACUTECH s.r.o., Podbiel 387, 027 42 Podbiel, tel. č.: +421 948 041 824. E-mailovou adresou predávajúceho na účely riešenia sporov so spotrebiteľmi je: info@ehive.sk.

Podrobnejšie informácie nájdete v Zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a (na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky).